സമദ്‌ കാരാടന്‍: മറക്കാനാവാത്ത ബലി പെരുന്നാള്‍

സമദ്‌ കാരാടന്‍: മറക്കാനാവാത്ത ബലി പെരുന്നാള്‍

സമദ്‌ കാരാടന്‍: ഓര്‍മ്മകളിലെ റഹീം മേച്ചേരി

സമദ്‌ കാരാടന്‍: ഓര്‍മ്മകളിലെ റഹീം മേച്ചേരി

Shihab Thangal: Kerala’s finest Muslim leader

Shihab Thangal: Kerala’s finest Muslim leader

Sir, thank you very much for your article about our great leader late Syed Mohamed Ali Shihab Thangal..