അംഗവൈല്യം മനക്കരുത്ത് കൊണ്ട് നേരിടുന്ന ദമ്പതികള്‍ ... ഇതൊന്നു വായിക്കൂ; കാണൂ.

This couple Ahmad 26 and his wife Fatima 25 are disabled. They got married last year. Ahmad does not have both hands while Fatima does not have both legs. The couple is disabled, but strong in their will.

Mr. Ahmed is Painting

Fatima is washing dishes in the kitchen Fatima is helping Ahmed to tie his hair Ahmad combs his hair by his foot Ahmad ironing clothes for Fatima Ahmed and Fatima watching television and eating Breakfast Ahmad is washing his feet for Prayer Mr. Ahmed is Brushing his teeth with his Foot! Fatima spraying cologne on Ahmad's clothes before going out. Fatima and Ahmed on their way to music class workshop - Ahmed and his friend practicing a piece of music Ahmad and Fatima help each other in home work Ahmed and Fatima having lunch together Ahmed and Fatima in chat and review their wedding pictures Fatima is listening to Ahmad's lovely poem

3 comments:

ഐക്കരപ്പടിയന്‍ പറഞ്ഞു...

നാം എത്ര അനുഗ്രഹീതർ, എന്നീട്ടും അവരുടെയത്ര സന്തോഷവാന്മാരല്ല, നന്ദിയുള്ളവരും....!

Jefu Jailaf പറഞ്ഞു...

എന്റെ വിഷമങ്ങളെല്ലാം കാപട്യമാണു..

Kadalass പറഞ്ഞു...

ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നും അപൂർണ്ണതയിൽ ജീവിതവും അർത്ഥവും കണ്ടെത്തുന്നവർ!

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ